Velkommen til Haugland Transport AS. Vi løser dine transportbehov!
Vi har en visjon om å være størst og best på transport i Sunnhordland.
HVEM ER VI?

Haugland Transport AS er en totalleverandør av transporttjenester i Sunnhordland. Bedriften tilbyr kranbiler, tippbiler, containerbiler, maskin transport, følgebiler, budbiler. Biler og sjåfører er sertifisert til transport av gass, ADR. Videre kan vi tilby konkurranse dyktige priser på grus, sand, singel og pukk. Ønsker du transport av båt eller grabbing av masser til din hage er vi din naturlige samarbeidspartner.

HVA GJØR VI?

Vårt Arbeidsområde omfatter alt innen kranbiltjenester, tippkjøring, maskintransport og spesialoppdrag. Vår kundegruppe omfatter både privat og offentlig sektor, enkeltpersoner, private bedrifter, næringslivskunder og kommunale foretak.

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS?
1. SIKKERHET

Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonelle og erfarne arbeidere som har kunden i fokus.

2. FLEKSIBILITET
Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, arbeidsområder og løsninger for kundene.
3. LØSNINGSORIENTERT
Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som bedrift å løse problemer og møte utfordringer i et oppdrag/jobb.
VÅRE TJENESTER
Godstransport

Haugland Transport AS har med mange års erfaring i bransjen stor kompetanse til å hjelpe med godstransport. Om du ønsker godstransport for skjørt gods eller gods som krever varsom behandling, kan du føle deg trygg på at vi leverer godset i lik stand som når vi mottok det.

Kranbiltransport

Hvis du trenger kranbil i Sunnhordland så er Haugland Transport AS et naturlig valg. Våre kranbiler er moderne og i godt holdt stand, og våre sjåfører er godt kvalifiserte og sertifiserte til å bruke våre kraner. Haugland Transport AS driver etter gode HMS prinsipper og vi følger de sertifiseringskrav og sikkerhetsforskrifter som til enhver tid gjelder.

Maskintransport

Vi utfører transport av maskiner. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser og utkjøring.

Båttransport
Salg av pukkmasse

Vi driver også med produksjon og salg av grus, sand og singel. Vi tar også på oss oppdrag hvis du har behov for hjelp med knusing av pukkmasse. Ta kontakt for levering og priser, eller for hjelp med knusing.

Containertransport

Vi har moderne og velutstyrte krokbiler til de fleste formål. Bla. Transporterer vi krokcontainere med ulike typer avfall for Ragn-Sells AS avd Stord. Slam fra renseanlegg for Stord Kommune, slakteavfall fra fiskeindustri og maskiner for Ramirent og Renta.

Alminnelige vilkår for transportoppdrag utført av Haugland Transport AS

1) Gyldighetsområde og definisjoner

Disse avtalevilkårene ("Vilkårene") kommer til anvendelse på alle avtaler som inngås mellom selskaper tilknyttet Haugland Transport AS ("Utleier") og kunde ("Bestiller") om Utleiers utleie av lastebil, kranbil, lift og/eller annet utstyr med fører og/eller annen betjening for gjennomføring av løft og/eller annet arbeid for Bestiller, under Bestillers arbeidsledelse ("transport leie").

Vilkårene gjør for øvrig bruk av følgende begreper:

-"Avtalen"
Den avtale om Transport leie som er inngått mellom partene, herunder skriftlige tilbud, ordrebekreftelser, Utleiers gjeldende prisliste og Vilkårene, som gjelder i nevtne rekkefølge.

-"Oppdraget"
Den Transport leie Utleier skal levere til Bestiller for utførelse av det arbeidet som omfattes av Avtalen

-"Oppdragssted"
Det/de sted(er) Oppdraget skal utføres i henhold til Avtalen

-"Utstyret"
Den/de maskiner og utstyr, herunder kraner, mobilkraner, kranbiler, lifter, lastebiler og/eller annet tilbehør forbundet med disse, som leies bort og/eller er i bruk ved Utleiers levering og/eller gjennomføring av Oppdraget.

-"Endringsordre"
Enhver endring og/eller tillegg til Oppdraget, slik dette er definert i Avtalten

Det er den til enhver tid sist reviderte versjon av Vilkårene som gjelder mellom partene. Vilkårene finnes på Haugland Transport AS sin hjemmeside – www.haugland-transport.no

2) Avtaleinngåelsen

Avtale er inngått når Oppdraget er bekreftet av Utleier eller Utleier har påbegynnt det arbeidet som omfattes av Oppdraget.

Med mindre annet uttrykkelig framgår, er alle tilbud basert på at Utleier utfører arbeidet under normale forhold, hverdager, med 7,5 timers arbeidsdag, normalt mellom kl 0700 og 1500.

Endringsorde er gyldige når disse er bekreftet av Utleier, eller Utleier har påbegynt det arbeider som omfattes av tillegget/endringene.

3) Gjensidige forpliktelser

Partene skal til enhver tid opptre i samsvar med gjeldende lover og regler, retningslinjer, offentlige tillatelser og pålegg.

Partene skal til enhver tid gi den annen informasjon som er rimelig og nødvendig i forbindelse med gjennomføring av Oppdraget. Denne bestemmelsen endrer ikke på den ansvarsfordeling som er fastlagt i Vilkårene

4) Bestillers forpliktelser

Bestiller er ansvarlig for å planlegge det arbeidet Oppdraget er en del av, samt stå for arbeidsledelse.

Bestiller må i god tid før Oppdraget starter gi Utleier den informasjonen og dokumentasjonen Utleier trenger for å vurdere, planlegge og gjennomføre Oppdraget. Denne informasjonen / dokumentasjonen skal minst omfatte følgende:

  • Navn, organisasjonsnummer, eventuelt prosjektnummer og fakturaadresse.

  • Beskrivelse av hva som skal transporteres, løftes, herunder vekt, mål, verdi og løftehøyde.

  • Beskrivelse av Oppdragsstedet, herunder oppstillingsplass for lastebil, kran og anna utstyr.

  • Om det på Oppdragsstedet er potensielle risikoforhold som ledninger, kabler, stengsler, eller andre hindringer, herunder om det kan tenkes at underlaget ikke vil kunne bære Utstyret opp Oppdragsstedet samt til og fra Oppdragsstedet.

  • Om det er behov for leie av annet personell enn fører/kranfører i forbindelse med Oppdraget

Bestiller er ansvarlig for at den informasjonen eller dokumentasjonen som er framlagt av eller på vegne av Bestiller er riktig og fullstendig.

Bestiller er ansvarlig for at Utstyret kan framføres på og fram til Oppdragsstedet på bæredyktige veier og oppstilles på bæredyktig grunn. Bestiller er ansvarlig for å undersøke hva trykket på underlaget vil være under gjennomføringen av Oppdraget, og at underlaget vil være under gjennomføringen av Oppdraget, og at underlaget tåler det nødvendige trykket. Bestiller må også påse at Utstyret kan plasseres der det kan operere sikkert slik at Oppdraget kan starte til avtalt tid og gjennomføres uten avbrudd.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt er Bestiller ansvarlig for å foreta de beregninger som er nødvendige for gjennomføring av Oppdraget, herunder men ikke begrenset til at bygning og bygningsdeler tåler de belastninger og inngrep Oppdraget medfører.

Bestiller bør før Oppdraget begynner og under Oppdragets gjennomføring fjerne eller beskytte ledninger, kabler, rørkonstruksjoner og tilsvarende, eller på tilstrekkelig vis merke slike og gjøre Utleier oppmerksom på hvor disse er.

Dersom Bestiller skal utføre Sikker Jobb Analyse ("SJA") / arbeidsmiljøanalyse for Oppdraget og/eller hele eller deler av det arbeidet Oppdraget er en del av, må Bestiller sørge for å samkjøre disse med den / de SJA Utleier utfører.

Bestiller er ansvarlig for at det ikke oppholder seg uvedkommende personer, maskiner eller andre apparater i Utstyrets arbeidsområde.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt er Bestiller ansvarlig for å sikre trygge og godkjente løftepunkt for heising, sikring og/eller jekking av Utstyret, som er tilstrekkelig sterke til at Oppdraget kan utføres og at alle deler er i samsvar med offentlige krav.

Bestiller er ansvarlig for et trygt og sikkert arbeidsmiljø og at arbeidet eller Oppdraget utføres i samsvar med gjeldende regler, retningslinjer og offentlige pålegg.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, er Bestiller ansvarlig for at det som skal fraktes eller løftes er forsvarlig emballert og for øvrig tåler løftet, herunder at det som skal løftes tåler den løftemetode som er valgt.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal Bestiller stille med hjelpemenn, for eksempel til sikring av last, signalgiving elelr lignende. Bestiller er ansvarlig for at disse har nødvendige kvalifikasjoner.

5) Utleiers Forpliktelser

Utleier er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre Oppdraget basert på den informasjonen og dokumentasjonen som Bestiller har gitt.

Utleier skal gjennomføre Oppdraget fagmessig og i tråd med gjeldende regler og retningslinjer.

I den grad dette ligger innenfor Utleiers virksomhets- og kunnskapsområde, vil Utleier undersøke den dokumentasjonen Utleier mottar fra Bestiller for om mulig å avdekke feil eller uklarheter. Slik undersøkelse fratar imidlertid ikke Bestiller det fulle og hele ansvar for konsekvenser av at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved informasjonen / dokumentasjonen.

Utleier avgjør til enhver tid om Oppdraget kan gjennomføres og/eller om det må gjøres endringer eller tilpasninger for å utføre Oppdraget på en sikker og hensiktsmessig måte. Utleier har rett til å nekte å utføre slike arbeidsoppgaver som han vurderer at kan medføre risiko for skade på ham selv, Utstyret, Bestiller, ting eller tredjepart.

6) Gjennomføring av Oppdraget

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt kan Utleier fritt engasjere tredjemann for utførelse av hele eller deler av Oppdraget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, er alle tidsangivelser for gjennomføring og ferdigstillelse av Oppdraget veiledende og ikke forpliktende for Utleier.

Dersom bestemte tidsfrister er uttrykkelig avtalt, begynner slike ikke å løpe før Bestiller har oppfylt alle sine forpliktelser etter Avtalen, herunder gjort opp forfalte krav. Løpende frister suspenderes på samme grunnlag i den periode Bestiller ikke oppfyller sine forpliktelser, som nevnt.

Utleier bør i sitt arbeid følge de direktiver og anvisninger som Bestillers arbeidsleder gir. Bestillers ansvar som arbeidsleder begrenses ikke ved at Utleier deltar i arbeid eller oppgaver som ligger til Bestiller.

Utleier er under ingen omstendigheter forpliktet til å utføre arbeid eller etterfølge instruksjoner dersom dette kan medføre risiko for person- eller tingskade. Det er Utleier som alene avgjør om slik risiko foreligger eller ikke.

7) Pris

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skjer betaling per time i henhold til Utleiers til enhver tid gjeldende prisliste. Timeprisen omfatter i så fall leie av Utstyret inkludert fører.

Øvrig arbeid og utlegg - herunder men ikke begrenset til engineering, mobilisering og demobilisering, spesielle forsikringer, overtid, reise, kost og losji - kommer i tillegg og faktureres etter regning.

Alle priser er eks mva

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, er alle priser basert på at Oppdraget skal utføres under normale forhold, hverdager, med 7,5 timers arbeidsdag, normalt mellom kl. 0700 og 1500.

Leietiden regnes fra det tidspunktet Utstyret forlater Utleier og til Utstyret er tilbakelevert samme eller avtalt sted. Leietiden regnes hver påbegynt halvtime.

I leietiden inngår den tid Utstyret ikke kan benyttes i normal arbeidstid på grunn av vær eller andre forhold som ikke skyldes Utleier, herunder men ikke begrenset til at Utleier avbryter eller innstiller Oppdraget fordi dette etter Utleiers vurdering ikke kan gjennomføres på forsvarlig vis.

I leietiden inngår ikke den tid det pågår reparasjoner, service- og vedlikeholdsarbeid på Utstyret, som ikke skyldes Bestiller eller noen Bestiller svarer for og som medfører at Utstyret ikke kan benyttes.

Dersom det under gjennomføring av Oppdraget er nødvendig med ekstra arbeidskraft og / eller tilbehør - herunder ved mobilisering og demobilisering av Utstyret, ved forflytning på Oppdragsstedet, etablering av underlag, støttekonstruksjoner eller lignende - kan Utleier bestille dette for Bestillers regning.

Dersom gjennomføring av Oppdraget nødvendiggjør særskilt opplæring av Utleiers personell, plikter Bestiller å dekke alle Utleiers kostnader forbundet med slik opplæring.

Dersom kostprisen for et eller flere elementer i Avtalen stiger vesentlig etter avtaleinngåelsen, uten at dette skyldes forhold Utleier har kontroll over, har Utleier rett til å øke prisen tilsvarende.

Med mindre annet er uttykkelig avtalt kommer prisbestemmelsene i pkt 7 også til anvendelse på Endringsordre.

Dersom det er avtalt fastpris for Oppdraget, inngår kun de poster som er uttrykkelig angitt i Avtalen. Øvrige utgifter og omkostninger faktureres etter regning i henhold til pkt 7.

8) Betaling

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skal betaling skje senest 14 dager etter fakturadato.

Ved forsinket betaling svarer Bestiller forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinket betaling.

Bestiller har ikke rett til å holde tilbake eller motregne i utestående oppgjør med krav som Bestiller mener å ha mot Utleier med mindre kravet er uttrykkelig akseptert eller det foreligger rettskraftig dom.

Dersom Bestiller er flere rettssubjekt og/eller det er en annen enn Bestiller som skal betale for Oppdraget, er disse solidarisk ansvarlige for oppgjør eter Avtalen.

9) Endringsordre

Utleier er bare forspliktet til å utføre Endringsordre dersom det som omfattes av Endringsordren ligger innenfor Utleiers alminnelige virksomhetsområde, og/eller andre av Utleiers prosjekter ikke kan bli forsinket eller skadelidende som følge av Endringsordren.

Endringsordre som reduserer Oppdraget er bare tillatt dersom Bestiller ikke senere utfører et arbeid tilsvarende Oppdraget selv eller ved å engasjere tredjepart. I så fall er Endringsordren å anse som en avbestilling i henhold til pkt 10.

10) Avbestilling og oppsigelse

Hver av partene har rett til å si opp Avtalen med 14 dagers skriftlig varsel dersom det oppstår en situasjon som angitt i pkt 12 (Force Majeure), og gjennomføringen av Avtalen er umulig eller midlertidig umulig i periode som må antas å vare i minst 60 dager. Oppsigelse kan ikke skje før de forhold som hindrer gjennomføringen har vart i minst 30 dager.

Bestiller har rett til å avbestille Oppdraget helt eller delvis med 14 dagers skriftlig varsel. Ved slik avbestilling må Bestiller betale for det arbeid Utleier har utført fram til skriftlig melding om avbestilling ble mottatt av Utleier, herunder med ikke begrenset til Utleiers planlegging av Oppdraget, samt de utlegg Utleier har eller får til tredjepart som følge av avbestillingen.

Dersom Bestiller etter avlysning likevel gjennomfører et arbeid tilsvarende Oppdraget selv eller ved å engasjere tredjepart, plikter Bestiller likevel å betale vederlag som om Oppdraget var blitt gjennomført.

Hver av partene har i tillegg rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning og uten ansvar av noen art dersom den annen part går konkurs eller søker om akkord eller gjeldsforhandling. Tilsvarende gjelder ved direkte eller indirekte overdragelse av flertallet av aksjene hos Bestiller.

11) Forsikring

Begge parter må selv ta ut og opprettholde lovpålagte forsikringer.

Utleier har tegnet ansvarsforsikring for NOK 10 000 000 i anerkjent forsikringsselskap.

Utleier har tegnet egen krokforsikring for ansvar for gods under løft. Forsikringen er begrenset toppad til NOK 2 000 000 for ett og samme skadetilfelle. Utleier påtar seg ikke noe ansvar eller risiko ut over dette beløp. Dersom det foreligger risiko for ansvar/tap utover dette beløpet, er Bestiller ansvarlig for å tegne supplerende forsikring selv.

Bestiller plikter å ta ut og opprettholde forsikring som gir tilfredstillende dekning for skade på utstyr, eiendom og personer på Oppdragsstedet og under transport.

Hvis handlinger eller unnlatelser fra den ene part medfører utbetaling under den annen parts forsikring, skal førstnevnte dekke sistnevntes egenandel under forsikringen, så framt angjeldende forsikringsvilkår ikke er til hinder for dette.

Hver av partene kan på forespørsel kreve å få framlagt forsikringsbevis og opplysninger om forsikringsdekningen.

12) Forsinkelse og stans i Oppdragstiden

Utleier er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelse med mindre dette er uttrykkelig avtalt for det enkelte Oppdrag.

Dersom det er inngått uttrykkelig avtale som angitt i overstående pkt skal eneste tilgjengelige sanksjon være dagmulkt, som samlet aldri kan overstige 5% av avtalt kontrakttsum. I mangel av annen avtale skal dagmulkten være kr 2 000 per virkedag Utleier er forsinket med sin leveranse.

Dersom oppstart, gjennomføring og / eller ferdigstillelse av Oppdraget og / eller retur av Utstyret til Utleier blir utsatt eller forsinket som følge av forhold som Utleier ikke er ansvarlig for, herunder men ikke begrenset til 1) manglende eller mangelfull informasjon eller dokumentasjon fra Bestiller, 2) tredjeparter på Oppdragsstedet eller 3) værforhold, gjelder pkt 7.

Partene er ikke ansvarlig for forsinkelse som skyldes Force Majeure. Som Force Majeure regnes alle omstendigheter eller forhold som er utenfor partenes kontroll og som det i tillegg vil være uforholdsmessig byrdefullt å unngå eller overvinne, og som i alle tilfeller midlertidig eller endelig hindrer gjennomføringen av avtalte plikter (med unntak av rene betalingsforpliktelser). Eksempler på Force Majeure omstendigheter er landsomfattende streik, mytteri, epidemi, krig, terrorisme, blokade, embargo, opprør, demonstrasjoner, opptøyer og lignende. Omstendigheter knyttet til værforhold skal aldri regnes som Force Majeure.

13) Reklamasjon, mislighold og heving

Dersom noen av partene misligholder sine forpliktelser etter Avtalen og den annen part ønsker å påberope seg dette, må vedkommende part reklamere snarest og senest 14 dager etter at parten var eller burde bli kjent med misligholdet, med angivelse av en rimelig frist for retting av forholdet.

Hver av partene kan heve Avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder denne.

Følgende regenes alltid som vesentlig: -Dersom utstyret ikke kan benyttes i en periode som forventes å vare i minst 60 dager, dersom årsaken til dette er forhold Utleier er ansvarlig for og dersom Utstyret ikke kan erstattes av tilsvarende utstyr innen rimelig tid. Det er en forutsetning for hevingsrett etter denne bestemmelse at Utleier har fått skriftlig varsel og mulighet til å foreta omlevering med en 20 dagers frist for slik omlevering. Bestillers betalingsplikt suspenderes i den periode Utstyret ikke kan benyttes, jf pkt 7.

-Betalingsmislighold som har vart i mer enn 14 dager.

14) Utleiers ansvar for skade

Utleier er bare ansvarlig for tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra Utleiers side.

Utleier er ikke ansvarlig for indirekte tap.

Utleiers ansvar er begrenset til Utleiers forsikringsdekning jf. pkt. 11. Dersom kontraktsummen for Oppdraget er lavere enn forsikringsdekningen, er ansvaret oppad begrenset til kontraktsummen.

Dersom Utleier blir pålagt ansvar overfor tredjemann, er Bestiller forpliktet til å holde Utleier skadesløs for ethvert ansvar som går utover det Bestiller i henhold til Avtalen kan gjøre gjeldende mot Utleier.

15) Bestillers ansvar for skade

Bestiller er ansvarlig for tap eller skade som følge av forhold som ikke skyldes Utleier eller noen Utleier svarer for, med mindre dette skyldes forhold som nevnt i pkt. 12 (Force Majeure).

16) Forholdet til bakgrunnsretten

Avtalens ansvarsregulering er uttømmende. Ingen av partene kan fremmme andre sanksjoner mot den annen part enn det som direkte følger av Avtalen.

17) Tvister

Tvist vedrørende Avtalen eller Vilkårene reguleres av norsk rett.

Søksmål må anlegges ved Utleier (det selskap Avtalen er inngått med) sitt hjemting.

OM HAUGLAND TRANSPORT AS

Haugland Transport AS er en totalleverandør av transporttjenester i Sunnhordland. Bedriften tilbyr kranbiler, tippbiler, containerbiler, maskin transport, følgebiler, budbiler. Biler og sjåfører er sertifisert til transport av gass, ADR. Videre kan vi tilby konkurranse dyktige priser på grus, sand, singel og pukk. Ønsker du transport av båt eller grabbing av masser til din hage er vi din naturlige samarbeidspartner.

KONTAKT OSS

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud! Du kan kontakte oss via telefon, e-post eller via vårt kontaktskjema til høyre.

Transport kontor

Tlf: 982 93 100
E-post: booking@hauglandtransport.no

Besøksadresse

Vårt hovedkontor:
Svartadalen 5,
5412 Stord

HAUGLAND TRANSPORT AS
Mange års erfaring med utfordrende og krevende arbeid har gitt oss kunnskapen til å utføre en jobb sikkert, og med god kvalitet. Vi har bred kompetanse og lang erfaring med både store og små oppdrag.
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 982 93 100
E-post: booking@hauglandtransport.no eller
via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!